Integritetspolicy

Allmänt

Wee Pouch Factory Sweden AB (“7c’s”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Information om personuppgifter” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. handlar varor från www.7cs.se (”Webbplatsen”).

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Wee Pouch Factory Sweden AB, org. nr. 559045-8328 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. 

Vid frågor om 7c’s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på info@7cs.se.

 

För vilka ändamål behandlar 7c’s dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex.  hantera din beställning av en vara, skicka ut nyhetsbrev och ge service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.  

För dig som är kund
När du beställer varor från Webbplatsen ber vi dig att ange bl.a. din kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning. Personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att 7c’s ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du inte genomföra beställningen. 

7c’s sparar även din orderhistorik, dvs. information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer. 7c’s behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter.

Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

Direktmarknadsföring
Vi behandlar även din e-postadress och orderhistorik för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att vi via e-post skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor som ingår i vårt sortiment. Du har rätt att motsätta dig marknadsföringen, och du kan dessutom när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och övrig marknadsföring via e-post. För att avregistrera dig, vänligen kontakta oss på info@7cs.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande. Den rättsliga grunden för vår behandling av din e-postadress är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra varor till befintliga kunder. 

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre. Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och övrig marknadsföring via e-post, kommer vi också att använda din e-postadress för marknadsföring av liknande varor i upp till ett år efter din senaste beställning.

För dig som är prenumerant på nyhetsbrev
När du anmäler till oss att du vill ha vårt nyhetsbrev lämnar du din e-postadress som då behandlas för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att administrera utskick av nyhetsbrevet. Du kan närsomhelst kontakta oss, enklast på info@7cs.se för att avbryta vårt utskick av nyhetsbrev. Du kan också avregistrera dig via länken i nyhetsbrevet.

Vi raderar din e-postadress så fort du avbryter din prenumeration av vårt nyhetsbrev eller på annat sätt motsätter dig marknadsföring från oss. 

För dig som kontaktar kundservice
När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, t.ex. produktsäkerhetslagen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig bra service.

Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna snarast efter att ärendet avslutats. 

För dig som är besökare på Webbplatsen
När du besöker Webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress. Notera att även vissa andra bolag än 7c’s samlar in din IP-adress vid besök på Webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker finner du under ”Cookies”.

Vi använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen, för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen och för att marknadsföra våra produkter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats samt att kunna marknadsföra våra produkter. 

 

Vem delar vi dina personuppgifter till?

7c’s kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag såsom samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster och marknadsföringstjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. 7c’s vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

7c’s kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter. 

7c’s kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott. 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom Sverige.

7c’s lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför Sverige om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 7c’s vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom Sverige.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av 7c’s har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter 
Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter 
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om du invänder mot direktmarknadsföringsändamål, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter
Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter
Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. 

Du har rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska vi utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

 

Cookies

När du besöker Webbplatsen använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies under ”Cookies”.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål avseende 7c’s behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@7cs.se.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

7c’s vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. 

 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. 7c’s ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.